Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

กองทัพภาคที่ 1 เปิดเวทีปรองดองภาคกลาง ชี้แจง ร่างสัญญาประชาคม 10 ข้อ เน้นการเมืองต้องบริสุทธิ์-ยุติธรรม

กองทัพภาคที่ 1 เปิดเวทีปรองดองภาคกลาง ชี้แจง ร่างสัญญาประชาคม 10 ข้อ เน้นการเมืองต้องบริสุทธิ์-ยุติธรรม

พลโทกู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นประธาน เปิดเวทีสาธารณะภาคกลาง 26 จังหวัด ในการชี้แจงร่างสัญญาประชาคม โดยมีตัวแทนจาก 71 พรรคการเมือง 2 กลุ่มการเมือง ทั้ง กปปส. และ นปช. กลุ่มเอ็นจีโอ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน อาทิ SCG, ปตท.และ ไทยเบฟ เข้าร่วม โดยร่างสัญญาประชาคมมี10 ประเด็น ประกอบด้วย

1. คนไทยทุกคนพึงตระหนักในบทบาท และหน้าที่พลเมือง
2. คนไทยทุกคนพึงสร้างความสามัคคีปรองดอง
3. คนไทยทุกคนพึงน้อมนำศาสตร์พระราชา ประยุกต์ใช้ในชีวิต
4. คนไทยทุกคนพึงยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
5. คนไทยทุกคนพึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. คนไทยทุกคนพึงส่งเสริม การดูแลคุณภาพชีวิต และสาธาณะสุข
7. คนไทยทุกคนพึงเคารพ เชื่อมั่น และปฏิบัติตามกฏหมาย
8. คนไทยทุกคนพึงใช้ความรอบคอบในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ไม่บิดเบือน
9. คนไทยทุกคนพึงตระหนักถึงกติการะหว่างประเทศ
10. คนไทยทุกคนพึงส่งเสริมการปฏิรูปประเทศทุกด้านตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นอกจากนั้นยังมีภาคผนวกที่เป็นความเห็นของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งหมด 15 ข้อ เช่น การไม่ใช้อำนาจบริหารเพียงหวังคะแนนเสียงทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย ต้องมีกลไกควบคุมให้พรรคการเมืองมีความรับผิดชอบต่อการประกาศ โฆษณานโยบายที่ไม่ได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่าและความเสี่ยงอย่างรอบด้าน รวมทั้งกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชน การทุจริตระดับนโยบายจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจัง เป็นต้น

พลโทกู้เกียรติ กล่าวตอนหนึ่งในเวทีเสวนาว่า ทุกภาคส่วนต้องการให้ประเทศมีความสามัคคีและเดินไปข้างหน้าอย่างสันติ ดังนั้นการจัดเวทีจะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากความขัดแย้ง ขณะเดียวกันเป้าหมายปรองดอง คือการมุ่งเน้น การแก้ไขปัญหาประชาชน โดยคำนึงถึง ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้การเก็บข้อมูลที่หลากหลายสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของประชาชน จะส่งผลให้สัญญาประชาคมมีความสมบูรณ์และเป็นฉันทามติที่สมบูรณ์ เพื่อทำให้ประเทศเดินหน้าไปในอนาคต

หลังการจัดเวทีสาธารณะภาคกลางในแล้ว จะมีการจัดเวทีสาธารณะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต้ต่อไปจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และ ป.ย.ป.ดำเนินการต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน