Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

ครม.หารือ พ.ร.บ.สหกรณ์และแนวทางกำกับสหกรณ์ออมทรัพย์ และแนวทางกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียน

ครม.หารือ พ.ร.บ.สหกรณ์และแนวทางกำกับสหกรณ์ออมทรัพย์
และแนวทางกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาวาระสำคัญ โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จแล้ว และแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนโดยให้มีการกำกับดูแลทางการเงินแนวทางเดียวกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบการประกอบกิจการทางการเงินของสหกรณ์ ซึ่งมีผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการเงินการธนาคารเข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ และ ป้องกันผลกระทบของสมาชิกสหกรณ์และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลประโยชน์ของสหกรณ์ ที่อาจเกิดกับประชาชนโดยทั่วไปและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากนี้ สำนักงบประมาณเสนอ มาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 โดยหากหน่วยงานใดไม่สามารถทำสัญญา ในโครงการลงทุนที่มีวงเงินงบประมาณต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ได้ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ จะเรียกคืนงบประมาณ เพื่อนำไปดำเนินการในส่วนอื่นแทน เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าที่วางไว้

ขณะที่นายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่ตอบคำถาม ว่า ในการประชุม ครม.วันนี้ จะมีการเสนอและพิจารณาเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำ จากประเทศจีน หรือไม่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน