Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

นายกฯ เตรียมนำคณะรัฐมนตรีประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการและพบปะประชาชน

นายกฯ เตรียมนำคณะรัฐมนตรีประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการและพบปะประชาชน

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เตรียมนำคณะรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 พร้อมทั้งลงพื้นที่และพบปะประชาชนในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560

โดยการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะได้พิจารณาและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาสำคัญ คือ

1. การบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ำ ฝาย พัฒนาระบบกระจายน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเลย ชี มูล

2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตคนยากจน ดูแลผู้สูงอายุ แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก

3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม พัฒนาสินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชน

4. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยง กทม. และพื้นที่ EEC เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค

5. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน (มุกดาหาร หนองคาย นครพนม) และแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร) เหนือ-ใต้ (ระยอง นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย)

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะได้ติดตามการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของรัฐบาลในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา รวมทั้งแผนที่รัฐบาลจะดำเนินการในระยะต่อไป โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแผนการลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ดังนี้วันที่ 20 สิงหาคม 2560

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่เพื่อติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามพระราชดาริ อ.ชนบท อ.บ้านไผ่ และ อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่น้ำท่วม จ.นครพนม และติดตามโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนต้นแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนืออบต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

และในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชนและรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ณ เทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา และลงพื้นที่ อ.ประทาย และ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา เพื่อรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 250 คน ณ วัดไทรทราย เทศบาลตาบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น รวมทั้งเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนักเรียนผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนศึกษาสอนคนตาบอด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น และและติดตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพื้นที่อารยสถาปัตย์ ณ เทศบาลนครขอนแก่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาวัณโรคในเรือนจำ ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามภาวะเศรษฐกิจ จ.นครราชสีมา และการพัฒนา เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ณ เทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ติดตามระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง และการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร จ.นครราชสีมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างจุดพักรถบรรทุกเส้นทางโคราช-ขอนแก่น 2 แห่ง และโครงการมอเตอร์เวย์ จ.นครราชสีมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ติดตามการให้บริการด้านการอำนวยความยุติธรรมและด้านอื่นๆ แก่ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ เช่น การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ การจ่ายชดเชยความเสียหายคดีอาญา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ติดตามโครงการเน็ตประชารัฐ ณ บ้านหนองขี้เหล็ก ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา และการดำเนินการเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (e-Health) โรงพยาบาล จ.นครราชสีมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ติดตามโครงการโคราชเมืองศิลปะ ณ หอศิลป์กระโทก อ.โชคชัย
รวมทั้งลงพื้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท อ.โนนสูง และงานศิลป์ถิ่นโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสระจระเข้ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา และการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพื้นที่ประสบภัยแล้ง ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ชัยพจน์ จ.บุรีรัมย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 6 จ.นครราชสีมา

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังลงพื้นที่ติดตามโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน