Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

ผบ.ตร.มอบนโยบายตร.ประจำปี 61 เน้น 6 ยุทธศาสตร์ เร่งปฏิรูปตำรวจ


ผบ.ตร.มอบนโยบายตร.ประจำปี 61 เน้น 6 ยุทธศาสตร์ เร่งปฏิรูปตำรวจ

พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในการมอบนโยบายปีงบประมาณประจำปี 2561 ที่ห้องประชุมบุญยะจินดา สโมสรตำรวจ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชนและนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมมีความโปร่งใสชัดเจนด้วยการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั้งกำหนดนโยบายบริหารงานให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยการกระจายอำนาจลงสู่ระดับพื้นที่โดยเฉพาะสถานีตำรวจจนเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้านมุ่งเน้นเป้าหมายการปฏิบัติงาน โดยยึดถือหลักประกันความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากล


โดยยึดถือค่านิยม ร่วมกันพิทักษ์ชาติ ศาสน์กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และเป้าหมายตามพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นหลักในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีความสามัคคีร่วมกันปฎิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถมุ่งสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายหน่วยงานที่กำหนดไว้

โดยในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงมุ่งเน้นภารกิจตามเป้าหมายสำคัญหกประการที่กำหนดไว้ให้บรรลุผลสำเร็จสูงสุด 1.การพิทักษ์ปกป้องและเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม 3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม 4.การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ 5.การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน และ 6. การเสริมสร้างความสามัคคีและการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

5 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน