Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

ฤดูกาลโอเน็ตมาแล้ว หลัง รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

ฤดูกาลโอเน็ตมาแล้ว หลัง รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 

วันนี้ 4 ก.พ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ที่ โรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

รมว.ศธ. กล่าวว่า จากการสอบ O-NET (Ordinary National Education Test) เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาและสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน พร้อมเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ โดยรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับนโยบายการประเมินผล โดยจะต้องดำเนินการให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใส ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และสะท้อนมาตรฐานของเด็กจริง ๆ

ทั้งนี้การสอบ O-NET ปี 2560 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะจัดสอบในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2560 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะจัดสอบในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2560 และสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะจัดสอบในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลสอบวันที่ 20 มีนาคม 2560 ในสนามสอบ O-NET ทั่วประเทศ
นอกจากนี้ การสอบโอเน็ตในปีการศึกษา 2559 จะมีการสอบอัตนัยวิชาภาษาไทยเป็นปีแรก โดยตั้งเป้าที่จะขยับคะแนนโอเน็ตเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 จากฐานเดิมในทุกวิชา และสำหรับสนามสอบโรงเรียนราชวินิตฯ มีทั้งหมด 13 ห้อง แบ่งเป็น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 ห้อง มีผู้มีสิทธิ์สอบ 428 คน และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ห้อง มีผู้มีสิทธิ์สอบ 74 คน สัดส่วนคะแนน O-NET คิดเป็น 20%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน