Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

สปท.ส่งมอบงานปฏิรูป ให้นายกฯ 200เรื่ิอง เชื่อจะทำให้ประเทศแข็งแรงขึ้น

สปท.ส่งมอบงานปฏิรูป ให้นายกฯ  200เรื่ิอง เป็นการทำให้ประเทศแข็งแรงขึ้นกว่าเดิม

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือ สปท. จัดพิธีส่งมอบงานปฏิรูปประเทศ ให้กับนายกรัฐมนตรี โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมารับมอบแผนปฏิรูปด้วยตัวเอง และมีแม่น้ำทั้ง 5 สาย ประกอบด้วย  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยวข้องรวมกว่า 900 คน  ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบวาระงานปฏิรูปข่าว

     ทั้งนี้ร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท. จะรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ สปท.ตลอด 1 ปี 9 เดือน ต่อนายกรัฐมนตรี  ซึ่งมีทั้งสิ้น 200 เรื่อง ครอบคลุม 37 วาระปฏิรูปใน 11 ด้าน เฉลี่ยเดือนละ 10 เรื่อง ทั้งแผนปฏิรูป ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป และกฎหมายที่จำเป็นต่อการปฏิรูป ที่สปท.ยืนยันว่าเป็นการทำให้ประเทศแข็งแรงขึ้นและดีขึ้นกว่าในอดีต ขณะที่ก่อนหน้านี้สมาชิก สปท. ทั้ง200คน ก็ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนายกรัฐมนตรีเป็นที่ระลึกด้วย

     ขณะเดียวกัน รัฐสภาได้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยสูงสุด โดยประสานกำลังตำรวจรัฐสภา ตำรวจนครบาล ตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 และทหาร ดูแลความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบรัฐสภา พร้อมมีมาตรการตรวจค้นสัมภาระ สแกนวัตถุระเบิดบุคคลเข้าออก 2 ชั้น ทั้งพื้นที่โดยรอบและภายในอาคาร ซึ่งภายในอาคารได้ติดตั้งเครื่องสแกนวัตถุระเบิดเพิ่มเติม โดยไม่อนุญาตให้รถยนต์ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกภายในบริเวณรัฐสภาได้

     ร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท.  กล่าวว่า  สปท มีหน้าที่สืบต่องานจาก สปช. ด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูป โดยคำนึงถึงความสำคัญเร่งด่วนและสัมฤทธิผลของการปฏิรูป ในเวลาที่เหลืออยู่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของแม่น้ำ 5 สาย โดยมี สปท. เป็นต้นน้ำศึกษาและเสนอแนะ  มี ครม.เป็นกลางน้ำตัดสินใจเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ และมี สนช. เป็นปลายน้ำ ช่วยตรากฎหมายออกมา   ซึ่ง สปท. ได้เสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีไปแล้ว 188 เรื่อง 

     ร้อยเอกทินพันระบุว่า ผลงานปฏิรูปขอ คสช. และรัฐบาลได้เร่งผลักดันกฎหมายเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศในรอบ  2 ปีแรก ได้ 183 ฉบับ และกำหลังเร่งดันร่างกฎหมายอีก 104 ฉบับ  อาทิ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุงกฎหมายที่ไทยมีพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่นกฎหมายการบินพลเรือน กรมท่าอากาศยาน การประมง  การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์   ร่างกฎหมายการเงินการคลังของรัฐและการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

      ส่วนผลการดำเนินงานปฏิรูปของ สปท. ที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ   สปท. มีส่วนสำคัญในการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ ต่อกรธ. เกี่ยวกับการปฏิรูปซึ่งปรากฎอยู่ในหมวด 16  การปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  เสนอให้ กรธ. กำหนดยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศรวมถึงจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปต่อนายกรัฐมนตรี   พร้อมทั้งได้เสอนประเด็นคำถามพ่วงประชามติ

      สำหรับเรื่องที่นายกรัฐมนตรีมีดำริให้เสนอปฏิรูป 5  เรื่อง   ได้แก่ การจัดตั้งศาลทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่นายกฯตั้งใจจะให้เป็นของขวัญปีใหม่คนไทยในปี2559  เริ่มสำแดงผลงานแล้วคือการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตอย่างเด็ดขาด รวดเร็ว รุนแรง   สำหรับร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการคุ้มครองติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินจากการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากำลังส่งเรื่องเข้า ครม. นอกจากนี้ยังมีบางเรื่องที่ สปท. เสนอต่อนายกรัฐในตรีเป็นกรณัพิเศษ  อาทิ โครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน เพื่อรักษาผลประโยชน์ชาติไว้  การปฏิรูปความปลอดภัยทางถนน  การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา

     จนถึงปัจจุบัน สปท. มีผลงานที่เป็นรูปธรรมทั้งหมด 27 เรื่อง ประกอบด้วย การจัดตั้งศาลทุจริตและประพฤติมิชอบ  องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียงสิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม  การจัดเก็บภาษี เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ การปฏิรูปความปลอดภัยทางถนน  แผนการปฏิรูประบบประกันคุณภาพทางการศึกษา การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


ร้อยเอกทินพันธุ์ ยังระบุตอนท้ายว่า ความสำเร็จของ สปท.  เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของแม่น้ำทั้ง 5 สาย  ที่ได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อชาติและประชาชน จึงขอขอบคุณทุกคนมา ณโอกาสนี้ด้วย  โดยเฉพาะ สปช.ที่เสนอ37 วาระปฏิรูป  6 วาระการพัฒนา ต่อนายกรัฐมนตรีไปก่อนแล้วข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน