Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

เผยภาพชุดกษัตริย์จิกมี-พระราชินี ถวายราชสักการะพระบรมศพ

เผยภาพชุดกษัตริย์จิกมี-พระราชินี ถวายราชสักการะพระบรมศพ

 

ข่าวด่วน เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๐ น. สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และทรงร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

     จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทรงพระอักษรถวายความอาลัย พร้อมทั้งทรงลงพระนามาภิไธย ณ ศาลาว่าการพระราชวัง พระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก สมเด็จพระราชาธิบดี ที่ ๔ แห่งภูฏาน และสมเด็จพระราชินีอาชิ เชริง ยังเดน วังชุก ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการอบรมด้านการทูตจาก “ออกซฟอร์ด ฟอเรจน์ เซอร์วิส โปรแกรม” (Oxford Foreign Service Programme) มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร และทรงสำเร็จการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ และ ทรงประกอบพิธีราชาภิเษก เป็นสมเด็จพระราชาธิบดี ที่ ๕ แห่งภูฏาน

     เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีพระราชโอรสคือ เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก ปัจจุบันพระชันษา ๘ เดือน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เป็นหนึ่งในพระราชอาคันตุกะที่เสด็จ พระราชดำเนินมาทรงร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ ในขณะที่ยังทรงเป็นมกุฎราชกุมาร และเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอีกครั้ง เพื่อทอดพระเนตรงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๔๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่

     เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ และทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต ในเวลาต่อมา ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วัดต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรภูฏาน จัดการสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทรงประกอบพิธีถวายโคมไฟเนย ๑,๐๐๐ ดวง และสวดมนต์เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่เสด็จสวรรคต พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชอาณาจักรภูฏาน จัดการไว้ทุกข์และลดธงชาติลงครึ่งเสา รวมทั้งจัดพิธีจุดโคมไฟเนยและการสวดมนต์พิเศษ เพื่อถวายความอาลัยเป็นเวลา ๗ วัน

    

(ขอขอบคุณภาพจากฝ่ายช่างภาพส่วนพระองค์ กองงานส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง)
ขอบคุณข้อมูลจาก...Information Division of OHM

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน