Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

ข่าวในพระราชสำนักวันที่ 13 พฤษภาคม 2556

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2556

     วันนี้ เวลา 08.39 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาพิธีท้องสนามหลวง

     ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพลับพลาพิธี นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา ยาตรากระบวนพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์ผ่านพลับพลาพระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา เสร็จแล้วกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เสี่ยงของกิน 7 สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค โหรหลวงถวายคำพยากรณ์การเสี่ยงผ้านุ่งของพระยาแรกนา และการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง เมื่อเสร็จการพระราชพิธีแล้ว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ชาวนาผู้ชนะการประกวดผลผลิตข้าว และเกษตรกรดีเด่น เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล

     ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา โดยเสด็จด้วย

     ในวันเดียวกันนี้ เวลา 10.24 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวกอบกุล กาญจนาลัย ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง นำ ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ สมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ผู้แทนครูบัญชีอาสาทั่วประเทศ ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน สมาชิกผู้รับนมสวนจิตรลดา และผู้สนับสนุนกิจการโครงการส่วนพระองค์ เฝ้าทูลละอองพระบาท

     ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ขอแสดงความชื่นชมและขอขอบใจผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างมาก ที่ได้พยายามปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้วยความอุตสาหะเข้มแข็งตลอดมา จนมีความเจริญก้าวหน้าปรากฏชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลเป็นเครื่องรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหลายคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า การที่จะปฏิบัติพัฒนางานด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้ได้ผลดีนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ และอาศัยหลักวิชาที่ถูกต้องเป็นสำคัญ การที่ได้มาเข้ารับการอบรม รวมทั้งได้มาศึกษาดูงานที่โครงการส่วนพระองค์นี้ ก็นับว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในหลักวิชา ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติพัฒนางานด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า จึงขอให้ตั้งใจพยายามที่จะเรียนรู้และศึกษาสังเกตสิ่งที่ได้พบเห็นอย่างละเอียดถี่ถ้วน ให้เข้าใจอย่างแจ่มชัด ทั้งยังจะต้องถือเป็นหน้าที่อันสำคัญที่จะนำความรู้ที่ได้รับในคราวนี้กลับไปถ่ายทอดแก่มวลสมาชิกอย่างทั่วถึง เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ที่จะใช้ปฏิบัติงานทัดเทียมกันจะได้สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนส่งเสริมกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ทั้งนี้ เพราะงานสหกรณ์ไม่อาจประสบความสำเร็จได้โดยอาศัยความรู้ความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ แต่จะต้องเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของมวลสมาชิกเป็นสำคัญ หากสมาชิกสหกรณ์ทุกคนมีความรู้ดี และร่วมแรงร่วมใจร่วมความคิดกันปฏิบัติกิจการงานอย่างดีแล้ว ก็เชื่อว่างานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของชาติจะพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของมวลสมาชิก ตลอดถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองโดยส่วนรวม

     เสร็จแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมเกษตรกรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมป้ายพิพิธภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา และทอดพระเนตรนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณด้านหน้าอาคารโรงงานนม ยู เอช ทู สวนจิตรลดา ทอดพระเนตร “ลูกพญาควายปลักที่เกิดจากการโคลนนิ่งเซลใบหูพญาควายปลักไทยตัวแรกของโลก” ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส โรคทูเบอร์ คูโลซิส และโรคพาราทูเบอร์คูโลซิส ระดับเอ(A) แก่โรงโคนมสวนจิตรลดา ในการนี้ ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องหมายรับรองโบทอง ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่มอบให้แก่โรงงานที่ผลิตนมพร้อมดื่มจากนมโคสดแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้น ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการปรับปรุงระบบสนับสนุนการผลิตอุตสาหกรรมนม ด้วยการสร้าง “ศูนย์ผลิตไอน้ำสำหรับโรงงานนม” โดยฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมนม ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) นิทรรศการรางวัล อย.ควอลิตี้ อะวอร์ด และรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ซึ่งโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้รับมาในปี 2555 นิทรรศการ “โครงการนมฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุในประเทศไทย” ของฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นิทรรศการ “การพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา” ของกรมประมง เสร็จแล้ว ทรงพระดำเนินไปยังโรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดา ทอดพระเนตรนิทรรศการ ”การปรับปรุงโรงสีข้าวตัวอย่าง ต้นกำเนิดเครื่องสีข้าวปิ่นแก้ว” ของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(สสท.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกับนิทรรศการการดำเนินงานของโรงบดแกลบสวนจิตรลดา ต่อจากนั้นทอดพระเนตรความก้าวหน้ากิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการ “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ" และนิทรรศการ “การย้อมเส้นไหมจากสีธรรมชาติให้ได้สีที่มีคุณภาพสูง” จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ข้าวของพ่อ” ณ ห้องนิทรรศการกรมการข้าว อาคารโครงการนาทดลอง สวนจิตรลดา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน