Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

ทศชาติ ราชธรรม น้อมนำสร้างคนดี สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.๙

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงร. ๙  กลุ่มบริษัท นานมี โดย สำนักพิมพ์ทองเกษม  ร่วมกับ ๑๐ ศิลปินด้านจิตรกรรมไทยแสดงพลังของความดี เปิดตัว หนังสือภาพชาดกชุด “ทศชาติ ราชธรรม” นางปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท นานมี กล่าวว่า


หนังสือชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมากจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเปี่ยมด้วยบารมีทั้ง ๑๐ ประการ อันได้แก่ เนกขัมมบารมี , วิริยะบารมี , เมตตาบารมี , อธิษฐานบารมี , ปัญญาบารมี , ศีลบารมี ,ขันติบารมี , อุเบกขาบารมี , สัจจบารมี และ ทานบารมี  โดย “ทศชาติ ราชธรรม” ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของทศชาติชาดก ซึ่งเป็น ๑๐ พระชาติสุดท้าย ก่อนที่พระโพธิสัตว์จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ก่อเกิดพระพุทธศาสนาที่มีผู้นับถือทั่วโลก  

ด้วยมุ่งหวังให้คนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความดีและทศพิธราชธรรมอันประเสริฐ ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย และผู้ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในแผ่นดินไทยมาโดยตลอด และน้อมนำพระราชประสงค์ “สร้างคนดีให้บ้านเมือง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง ร.๙ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง ร.๑๐ ซึ่งข้อคิด คติธรรม และคุณงามความดีจากหนังสือชุดนี้คนไทยทุกคนสามารถน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ยึดมั่นในความดีและรู้จักหน้าที่ของตนเอง เพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิตของตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

5 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน