ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

คลังอนุมัติงบ จังหวัดละ 50 ล้านสกัดกั้นโควิด


 


  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.. 2562 ข้อ 18 กรณีขอขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ทั้ง 76 จังหวัด จากจังหวัดละ 10 ล้านบาท ขยายวงเงินเป็นจังหวัดละ 50 ล้านบาท โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ) ได้ใช้ในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน : ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า2019 หรือโรคโควิด-19
        


  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในขณะนี้ได้ขยายวงไปสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น เรามีความกังวลในเรื่องขอการรับมือ ซึ่งเดิมผู้ว่าราชการจังหวัดมีเงินทดรองราชการฯเพื่อใช้ในการป้องกันหรือยับยั้งสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่อยู่แล้ว ในวงเงิน 10 ล้านบาท แต่ด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสฯนั้นมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการเสียชีวิตของประชาชน จึงจำเป็นจะต้องมีการขยายวงเงินเพื่อใช้ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังกล่าว ให้ผู้ว่ามีความคล่องตัวมากขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ดำเนินการยับยั้งการแพร่ระบาดลงได้โดยเร็ว


          


  สำหรับการผลิตหน้ากากผ้าซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศได้เร่งดำเนินการผลิตแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ อปท. ต่างๆ นั้น ถึงวันนี้ผลิตแจกจ่ายไปแล้ว จำนวน 37.4ล้านชิ้น  จากเป้าหมายที่จะดำเนินการ 50 ล้านชิ้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: