ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

มหาดไทยสั่งทุกจังหวัดเร่งทำฐานข้อมูลฯ 24,086 หมู่บ้าน

ข่าวเศรษฐกิจ วันนี้ (24 ก.ค. 58) นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างตรงประเด็น

     และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.2557-2560)

     ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายร้อยละ 25 ของหมู่บ้านทั่วประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักได้จัดทำสรุปข้อมูลพื้นที่เป้าหมายฯ จำนวน 24,086 หมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท

     ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ให้มีแนวทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานภาคี และมีหน้าที่ในการกำกับดูแลพื้นที่ จึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้รับทราบ


     และเร่งจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ทั้ง 24,086 หมู่บ้าน เพื่อเตรียมพร้อมในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แนวคิดเน้นพื้นที่ (Area-base Approach) เป็นหลัก และบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ

     ภาคชุมชน และภาควิชาการ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนเกิดความคิดหรือทราบความต้องการที่แท้จริง เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนชุมชน หรือแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามทำคู่มือส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ที่สำนักงาน กปร.จัดทำขึ้น ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง

     โดยมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และครอบครัวตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้การสนับสนุนบุคลากรในสังกัดทุกระดับได้เรียนรู้หลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริและกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: