ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

กรมบัญชีกลาง แจงข้าราชการติดโควิด-19 เบิกค่ารักษาพยาบาลได้

ข้าราชการ


ข่าววันนี้กรมบัญชีกลาง เปิดให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ และครอบครัว ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อโรค โควิด -19 สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อน


 


นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้ออกมากล่าวว่า กรมบัญชีกลาง รู้สึกเป็นห่วงสุขภาพของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ และครอบครัว ที่มีโอกาสเสี่ยง เป็นผู้ติดเชื้อโรค โควิด-19 สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ แบบไม่ต้องสำรองจ่าย หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หายใจติดขัด หรือมีอาการปอดอักเสบ สามารถเข้ารับการรักษาตัวได้ทั้ง โรงพยาบาลสังกัดรัฐ และ โรงพยาบาลเอกชน หากได้รับการสอบสวนโรคตามวิธีการของ กรมควบคุมโรง กระทรวงสาธารณะสุข หรือได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรค โควิด-19 ให้สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ในกรณี ดังต่อไปนี้


การรักตัวในโรงพยาบาล สังกัดรัฐกรณีผู้ป่วยนอกผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถเบิกค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Real time RT-PCR หรือเทคนิคอื่น ๆ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 2,200 กรณีเป็นผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19และโรงพยาบาลรับไว้เป็นผู้ป่วยในแล้ว สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมได้ เช่น ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Real time RT-PCR หรือเทคนิคอื่น ๆ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,200 บาทต่อครั้ง ค่าห้องพักสำหรับควบคุมหรือดูแลรักษา เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,500 บาทต่อวัน ค่ายารักษาเฉพาะผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 7,200 บาท


กรณีแพทย์ผู้รักษาเห็นว่า อาการดีขึ้นและส่งตัวไปพักต่อที่โรงพยาบาลสนาม มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลไม่เกินวันละ 1,500 บาท รวมถึงกรณีที่สถานพยาบาลลงความเห็นว่า ต้องส่งตัวผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนอกเหนือจากค่าพาหนะส่งต่อ ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และค่าบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อบนรถที่ใช้ส่งต่อไม่เกินครั้งละ 3,700 บาทการรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนกรณีติดเชื้อโควิด-19 เบิกค่ารักษาพยาบาลจะเริ่มตั้งแต่รับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน จนการรักษาเสร็จสิ้นการส่งตัวผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่นที่ได้เตรียมไว้ ซึ่งหากผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ปฏิเสธการย้ายไปยังโรงพยาลบาลเอกชนที่ได้เตรียมไว้ หรือต้องการจะย้ายไปรักษาตัวที่สถานพยาบาลของเอกชนแห่งอื่น ค่ารักษาหลังจากนั้น ไม่สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้ ส่วนกรณีไม่ติดเชื้อ จะเริ่มตั้งแต่รับตัวผู้ป่วยจนผลออกมาว่าไม่พบเชื้อ ด้านครอบครัวหากได้เงินน้อยกว่าค่ารักษามีสิทธิได้ตามจำนวนที่ขาดเหลือเท่านั้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: