ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

โครงการรณรงค์ (Campaign)“กกพ. กำกับความสุขให้คนไทย” ในปี 2562

รายละเอียดการจัดกิจกรรมหลัก ภายใต้โครงการรณรงค์ (Campaign)“กกพ. กำกับความสุขให้คนไทย” ในปี 2562
1. ที่มาของโครงการรณรงค์ (Campaign)
ภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาการสื่อสารงานกำกับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมโครงการรณรงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร (Campaign) เป็นกิจกรรมหลักที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมโครงการรณรงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร (Campaign)  มุ่งเน้นการดำเนินการจัดกิจกรรมหรือประสานงานร่วมกับองค์กรที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกันในฐานะการเป็นเจ้าภาพหลักหรือร่วมจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นพัฒนาและเชื่อมโยงประเด็นการสื่อสารสร้างการรับรู้และเข้าใจในเรื่องบทบาทของ กกพ. และสำนักงาน กกพ. ในฐานะองค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานของประเทศที่มีความอิสระ เป็นกลาง ซึ่งมีภารกิจสำคัญเพื่อสนองการดำเนินงานในแต่ละภาคส่วน ได้แก่ ภาคสังคมและประชาชนผู้ใช้พลังงาน ภาคเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภาคความความมั่นคงทางพลังงานของชาติ
 
จากเป้าหมายภาพลักษณ์สู่แนวคิดกำหนดกลยุทธ์ กำหนดกรอบการดำเนินการโครงการรณรงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร (Campaign) ผลที่ได้รับและการประเมินผลสำเร็จ

1.ที่มา : กิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร รูปแบบ กิจกรรมการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) เพื่อปิดหรือลดช่องว่าง จากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการรับรู้ ยอมรับและเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ของสำนักงาน กกพ.
2.โจทย์ : เป็นเพราะ.....เรา (ประชาชนผู้ใช้พลังงาน) เจอกัน (สำนักงาน กกพ.) ทุกที ทุกที่ ที่ทุกข์ ถ้างั้นเราอยู่ห่างๆกันดีกว่า
3.แนวความคิดหลัก (Campaign Idea)  : ความสุขเกิดขึ้นจากความประทับใจ ความสุขง่ายๆ เกิดได้ไม่ยาก และน่าจะดี ถ้าคนที่เราเจอ ทำให้เราเป็นสุขได้ทั้งวัน และทุกวัน
4.Theme : ความสุขที่ยั่งยืน
5.Concept : ความสุขที่ได้รับย่อมมากับความสุขที่ส่งต่อ
6.เกี่ยวกับสำนักงาน กกพ. :  ถ้า....พลังงานคือความสุขซึ่งอยู่กับท่านทุกที  เราคือ “กกพ. กำกับความสุขให้คนไทย”
“ กำกับความสุขให้คนไทย ”
เพราะ กกพ. ต้องการให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้ถึงหน้าที่สำคัญ ภารกิจของสำนักงาน กกพ. สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน ทำให้เกิดความรู้สึกว่า กกพ. อยู่เคียงข้างประชาชน
ดังนั้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายโดยทั่วไปได้รับรู้ถึงการดำเนินกิจกรรมภายในใต้โครงการฯ จึงได้ดำเนินการจัดแถลงข่าวขึ้นในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมBangkok Marriott
Marquis Queen’s Park

2. วัตถุประสงค์
2.1.เพื่อจัดกิจกรรมการแถลงข่าวเปิดตัว และความร่วมมือในโครงการ “กกพ.กำกับดูแลความสุขให้คนไทย” โดย สำนักงาน กกพ. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง
2.2.เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ดีและเป็นประโยชน์ของโครงการฯ ออกสู่สาธารณะชนคนไทยในวงกว้าง
2.3.เพื่อตอกย้ำ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ ของ สำนักงาน กกพ. อย่างถูกต้องไปยังกลุ่มเป้าหมาย
2.4.เพื่อออกแบบ พัฒนากิจกรรม ช่องทางและกระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ภายนอกองค์กรที่มีความหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องต่อพฤติกรรมการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกันได้อย่างมีเป้าหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน
3. รูปแบบและแนวความคิดการจัด 3 กิจกรรมหลักภายใต้ Campaign “กกพ. กำกับความสุขให้คนไทย”
3.1กิจกรรม 10 ล้านดวงใจ ส่งแสงสว่างสู่พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3.1.1.แนวความคิด/ประเด็นนำเสนอ : การสร้างกระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรในฐานะองค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานของประเทศ และเป็นคนกลางในการส่งผ่านความปรารถนาดีของคนไทยทั้งชาติไปยังพี่น้องชาวมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส จ.ยะลา)

3.1.2.วัตถุประสงค์
1)สร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับองค์กร
2)สร้างแบรนด์ที่ยั่งยืนโดยผ่านจิตสำนึกที่ดีขององค์กร
3)สร้าง Brand Engagement ที่ทำให้คนมีส่วนร่วมกับองค์กร ผูกพันและรักองค์กร และหากองค์กรถูกโจมตีก็พร้อมออกมาปกป้อง
4)ทำให้ประชากรรู้ถึงความปรารถนาดีจากองค์กรที่พร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนทุกสถานการณ์แม้ในช่วงสิ้นสุดของชีวิต
5)สร้างความไว้วางใจต่อประชาชน ทำให้องค์กรเป็นที่ยอมรับต่อสังคม

3.1.3.ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
1)ลด หรือ ปิดช่องว่าง เพื่อให้สาธารณชนคนไทย ได้รับรู้อีกแง่มุมหนึ่งของบทบาท สำนักงาน กกพ. นอกจากมีหน้าที่บำบัดทุกข์ แล้วยังสร้างสุขให้กับประชาชนผู้ใช้พลังงานทุกคนด้วย

2)เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม ความสมัครสมาน สามัคคี ในหมู่สาธารณะชนคนไทยทั่วประเทศที่ล้วนเป็นพี่น้อง
3.1.4.กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ประชาชนผู้ใช้พลังงานทั่วประเทศ
3.1.5.ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม : ประมาณ 8 เดือน
3.1.6.สถานที่ส่งมอบ : ติดตั้งเสาไฟถนน solar cell ณ กูโบร์ 10 แห่ง ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3.1.7.รูปแบบ/วิธีการ : กิจกรรมรูปแบบ CSR. สร้าง Brand Engagement ที่ทำให้สาธารณะชนมีส่วนร่วมกับองค์กร ผูกพันและรักองค์กร

1)เชิญชวนสาธารณะชนไม่น้อยกว่า 10 ล้านคนเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดสวิตซ์ไฟแห่งความสุขและส่งต่อความสุขสู่ชายแดนใต้” ณ จุดใดจุดหนึ่งหรือทั้งสองแห่ง ดังนี้
1.1)สถานที่ติดตั้งบูธกิจกรรม ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพฯ และในภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง และ
1.2)ผ่าน Page Facebook ของสำนักงาน กกพ.
2)การติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าฯ ให้กับศาสนสถานหรือสถานที่สำคัญจำนวน 65 แห่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
3)จัดทำประชาสัมพันธ์กิจกรรม ในช่วงก่อนการจัดกิจกรรม ระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังจากจัดกิจกรรม
4)จัดพิธีส่งมอบเสาไฟฯ ให้กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนดการจัดงานประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
5)จัดทำการประเมินผลความสำเร็จของโครงการฯ

3.2กิจกรรม “รักษ์พลังงาน” บ่มเพาะพลังงานปัญญา
3.2.1แนวความคิด/ประเด็นนำเสนอ : ท่ามกลางความขัดแย้ง และการต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ประกอบกับประชาส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้ทางด้านพลังงานที่ถูกต้องอย่างแท้จริง การบ่มเพาะองค์ความรู้ทางด้านพลังงาน และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หลักการประเมินสิ่งแวดล้อม สุขภาวะ การแสดงออกทางความคิดเห็นด้วยวิธีสร้างสรรค์ จะก่อเกิดเป็นพลังปัญญาให้กับเยาวชน ประชาชน และชุมชน ในที่สุด
3.2.2วัตถุประสงค์ : การสร้างกระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กร ในฐานะ “กกพ. เพื่อภาคพลังงานไทยยั่งยืน” ด้วยกระบวนการสร้างองค์ความรู้ทางด้านพลังงาน และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความมั่นคง อย่างยั่งยืนให้กับภาคพลังงานไทยด้วยปัญญา
3.2.3กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม : เยาวชนอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี ไม่เกิน 24 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ขึ้นไปหรือเป็นเยาวชนที่คณะผู้ฝึกสอนเห็นว่าเหมาะสมในเขตพื้นที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา จำนวน 60 คน
3.2.4ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม :  หลักสูตรอบรม รวม 80 ชั่วโมง อบรมทุกวันอาทิตย์ (วันละ 5 ชั่วโมง) เป็นเวลา 4 เดือน
3.2.5สถานที่จัด : ณ ศูนย์การเรียนรู้ วัดเกาะบก ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

3.2.6 รูปแบบ/วิธีการ
1)คัดเลือกเยาวชน กลุ่มเป้าหมาย
2)ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน + วิทยากรหลักและผู้รับผิดชอบโครงการ
3)อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง + ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า

4)การประชาสัมพันธ์โครงการฯ
4.1)พิธีปฐมนิเทศ : ณ ศูนย์การเรียนรู้ วัดเกาะบกรัตนาราม  ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
4.2)พิธีปัจฉิมนิเทศ : พิธีปิดโครงการ นำเสนอผลงานและมอบประกาศนียบัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา หรือ โรงแรมระดับสี่ดาวขึ้นไปของจังหวัดสงขลา
4.3)จัดทำประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดกิจกรรม ระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังจากการจัดกิจกรรม

5)จัดทำการประเมินผลความสำเร็จของโครงการฯ
3.3กิจกรรมเดิน – วิ่ง ครบรอบ 12 ปี กกพ. “Run for Sustainable Community”
3.3.1แนวความคิด/ประเด็นนำเสนอ : ในปี 2562 นี้ จะเป็นการครบรอบ 12 ปี (11 ธ.ค. 62) ในการก่อตั้งสำนักงาน กกพ. จึงเห็นควรจัดกิจกรรมการ เดิน – วิ่ง การกุศล “Run for Sustainable Community”
โดยการวิ่งครั้งนี้รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
3.3.2วัตถุประสงค์ : เพื่อเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า ให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแพทย์อาสา ภายใต้มูลนิธิ พอ.สว. ในการส่งมอบความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยที่ส่งไปยังผู้ป่วยในท้องถิ่นทุรกันดาร และยากต่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เนื่องในโอกาสที่สำนักงาน กกพ. ครบรอบการจัดตั้ง 12 ปี
3.3.3กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ไม่น้อยกว่า 1,000 คน
3.3.4ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม : ภายในเดือนกันยายน  – ธันวาคม 2562
3.3.5สถานที่จัด : สวนสาธารณะบางกระเจ้า

3.3.6รูปแบบ/วิธีการ
1)กำหนดระยะทางการวิ่ง 5 กิโลเมตร  10 กิโลเมตร และ Virtual Run
2)ของที่ระลึก > เข็มกลัดรัชกาลที่ 10 (เฉพาะ 1,000 ท่านแรกที่เข้าร่วมกิจกรรม) , เหรียญรางวัล , เสื้อวิ่ง, ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
3)ประชาสัมพันธ์โครงการ แถลงข่าวเปิดโครงการ / ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ / เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานวันจัดกิจกรรม


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: