ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

จิตอาสาพระราชทานพัฒนาทำความสะอาดคลองสมเด็จเจ้าพระยา ถวายเป็นพระราชกุศล


พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ เพื่อพัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ สภาพแวดล้อม อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างยั่งยืน(22 ก.ค.62) กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมทั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดคลองสมเด็จเจ้าพระยาจากคลองบางไส้ไก่ถึงสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีความกว้าง 4-11 เมตร ความยาว 2,250 เมตร อยู่ในพื้นที่เขตธนบุรีและคลองสาน รวมทั้งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น เพื่อให้หน่วยงานกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชาชนจิตอาสา และ ประชาชนทั่วไป ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาคลองสมเด็จเจ้าพระยา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พื้นที่ หน่วยทหาร ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กรุงธนใต้ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง รวมถึงบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา กว่า 1,200 คน ร่วมพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: