ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

แม่สอดผวา! พบผู้ป่วยติดเชื้อ 5 ราย ผู้ว่าฯตาก สั่งปิดชายแดนตลอดแนวสกัดโควิด


แม่สอดผวา! พบผู้ป่วยติดเชื้อ 5 ราย ผู้ว่าฯตาก สั่งปิดชายแดนตลอดแนวสกัดโควิด


     เมื่อวันที่ 18 ต.ค. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ลงนามในคำสั่งจังหวัดตาก เรื่อง การระงับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนถาวร และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดตากเป็นการชั่วคราว     โดยระบุว่า ตามคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 684/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และคำสั่งจังหวัดตากที่ 686/2563 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 จังหวัดตากได้ระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตาก ยกเว้นการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย เมียนมา แห่งที่ 2 และคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1661/2563 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2563     และคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2500/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้ผ่อนผันให้ใช้ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติตามกฎหมายศุลกากร เฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้าข้ามแดน จำนวน 33 ช่องทาง นั้น


     เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์กรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง มีรายงานข้อมูลจากการสุ่มตรวจหาเชื้อเชิงรุก ในกลุ่มพนักงานขับรและพนักงานประจำรถที่ข้ามาขนส่งสินค้าในราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดน สะพานมิตภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และในย่านชุมชนต่างๆ ซึ่งตรวจพบพนักงานขับรถติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จำนวน 3 ราย และพบบุคคลที่อาศัยในย่านมาดีนะ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จำนวน 5 ราย     เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่อำเภอแม่สอดและพื้นที่อำเภอใกล้เคียง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ..2558 และมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ 39/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563     และมติคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จังหวัดตาก และหนังสือ     กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท. 0204.3/ว 1678 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง การพิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     จังหวัดตาก จึงระงับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และช่องหางอื่นนอกทางอนุมัติ ตามกฎหมายศุลกากร เฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้าและสินค้าข้ามแดน ที่ได้รับการผ่อนผัน จำนวน 33 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.cr.ข่าวสด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: