ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

วาระประชุมสภาผู้แทนราษฎร "10 ก.พ. 53"

     การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้(10 ก.พ.) ซึ่งเริ่มเวลา 09.00 น. มีเรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ คือ รับทราบวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว และรับทราบรายงานการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552 ประจำปีงบประมาณ 2552     นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ... ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่วนเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ... ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ... และพิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ... เป็นต้น     อย่าไรก็ตาม ต้องดูว่าการประชุมจะประสบปัญหาองค์ประชุมไม่ครบอีกหรือไม่ โดยในส่วนของวิปรัฐบาล ได้วางมาตรการป้องกันองค์ประชุมไม่ครบ โดยได้ลงมติร่วมกันว่า ส.ส. รัฐบาลทุกคนจะอยู่ในห้องประชุมตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ทุกวันพุธและพฤหัสบดี หากใครไม่อยู่ให้เป็นหน้าที่ของแต่ละพรรคจะหามาตรการลงโทษ

*******************************************


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: