ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นายกฯ ลงพื้นที่ศรีษะเกษ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ สร้างมูลค่าเพิ่ม


นายกฯ ลงพื้นที่ศรีษะเกษ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการและติดตามขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่โดยกลไกประชารัฐ เพื่อให้เกษตรกรมีการรวมกันสร้างผลผลิตทางการเกษตร ร่วมกันภายใต้การบริหารจัดการแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การจำหน่าย และการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ 22 อำเภอ ได้แก่ ข้าว ทุเรียน พริก หอมแดง กระเทียม และการทำปศุสัตว์ มีพื้นที่การดำเนินงานแปลงใหญ่รวม 165,493 ไร่  มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 14,375 ราย ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการผลิตผลสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ต้นทุนการผลิตลดลง คุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


โดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรี มีพบประชาชนพร้อมกล่าวมอบนโยบาย และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล จากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนราศีไศล ตำบลเมืองคง อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ ประกอบด้วยโรงสีข้าวของกลุ่มแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่อุ่มแสง การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หลังจากนั้น จะเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ เช่น นิทรรศการผลผลิตนาแปลงใหญ่ การบริหารจัดการน้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชนด้านแหล่งน้ำในพื้นที่ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านระบบ ธ.ก.ส. และมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนอุ่มแสง

จากนั้น เวลาประมาณ 15.50 น. นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยเครื่องบิน Embraer ของกองทัพบก


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: