ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจพื้นที่จ.ปัตตานี ขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


นายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจพื้นที่จ.ปัตตานี ขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

         พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางถึงตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อทำพิธีเปิดป้าย “ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้”  โดยในจุดนี้นายกรัฐมนตรี จะได้ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านปศุสัตว์และการเกษตรที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการโครงการ ปศุสัตว์ ฐานความรู้สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน /การรวมกลุ่มสหกรณ์เครือข่ายแพะ แกะ ปัตตานี จำกัด และสหกรณ์โคเนื้อมือนารอ จำกัด จังหวัดนราธิวาส  และการพบปะกับประชาชน

          ด้านนายมะรอเซะ เจ๊ะมะลี ประธานสหกรณ์โคเนื้อมือนารอ จำกัด กล่าวว่า การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่และแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาอย่างแท้จริง โดยในขณะนี้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลที่เน้นการพัฒนาที่มาจากความร่วมมือประชารัฐสามารถยกระดับภาคการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะสินค้าเกษตรในพื้นที่นั้นมีจุดแข็งหลายด้าน เช่น การมีตลาดสินค้าฮาลาลรองรับ จึงต้องการเพียงการสนับสนุนเพิ่มเติมเท่านั้น ก็จะสามารถทำให้ปศุสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ตลาดต่างประเทศได้


         ทั้งนี้ในการเดินทางนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางจากเดิมที่ต้องเดินทางไปยังสนามบินบ่อทอง (กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9) จ.ปัตตานี มาที่ กองบิน 56 จังหวัดสงขลาเนื่องจากสนามบินบ่อทองประสบปัญหาน้ำท่วมบริเวณลานบินรวมถึงปัญหาสภาพอากาศ จึงทำให้กำหนดการเดินทางไปยังตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพบปะประชาชนต้องมีการเลื่อนออกไป

        ทั้งนี้อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นหนึ่งในโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นอกเหนือจากอำเภอเบตง จังหวัดนราธิวาส และอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งกำหนดให้เป็นการพัฒนาในลักษณะพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ มีความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าของพื้นที่ และให้มีการลงทุนของภาคเอกชนที่สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งมีการดำเนินงานที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบประชารัฐและนำไปสู่การกระจายรายได้ไปยังพื้นที่ใกล้เคียงและเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ การกำหนดและประกาศพื้นที่ให้เป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วนเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน อาทิ ออกมาตรการด้านสิทธิประโยชน์ มาตรการการคลัง การยกระดับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ระยะ 2 ปีถัดไปเพื่อสนับสนุนการลงทุนในระยะแรก โดยให้ความสำคัญกับการขยายพื้นที่ เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าและวัตถุดิบ โดยเฉพาะปาล์มน้ำมันและมะพร้าว การพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดน การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีรูปแบบการให้เอกชนร่วมทุน ระยะต่อไป ดำเนินการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: