ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย- ลาว (GBC) เน้นพัฒนาพื้นที่ชายแดนทั้งสองประเทศ

คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย- ลาว (GBC) เน้นพัฒนาพื้นที่ชายแดนทั้งสองประเทศ

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์  โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยผลการเดินทางเยือนนครหลวงเวียงจันทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ระหว่างวันที่ 20-21 ธ.ค.60  ตามคำเชิญของ พลโทจันสะหมอน  จันยาลาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ สปป.ลาว เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย- ลาว ครั้งที่ 24 (GBC) โดย พลเอกประวิตร เข้าเยี่ยมคำนับ พลโทจันสะหมอน  ณ กระทรวงป้องกันประเทศ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและมีมิตรไมตรียิ่ง หลังจากนั้นได้หารือร่วมกันถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในภาพรวม โดยเห็นพ้องร่วมกัน ที่จะเพิ่มความร่วมมือกันอย่างจริงจัง ต่อปัญหาภัยคุกคามจากยาเสพติดและกลุ่มบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของทั้งสองประเทศ  ซึ่งเป็นปัญหาที่บั่นทอนเสถียรภาพความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชนของทั้งสองประเทศ

     จากนั้น พลเอกประวิตร และพลโทจันสะหมอน ได้ทำหน้าที่ ประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย- ลาว ครั้งที่ 24 (GBC) โดยรับทราบความคืบหน้าของพัฒนาการความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกันที่ผ่านมา  ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันว่า ความสัมพันธ์ไทย-ลาว นับวันมีความผูกพันใกล้ชิดกันมากขึ้น  การเดินหน้าร่วมมือกันสนับสนุนให้ทุกกลไกที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนทั้งสองประเทศอย่างจริงจังที่ผ่านมา  ในการแก้ปัญหาและดูแลรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน  ส่งผลให้การเสริมสร้างและพัฒนาความมั่นคงตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ มีความก้าวหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรมร่วมกันกับประชาชนทั้งสองประเทศมากขึ้น

     นอกจากนั้น ที่ประชุม เห็นชอบร่วมกัน ให้สนับสนุนจัดการประชุม กระชับความร่วมมือกันในระดับต่างๆให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสานและร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิด  พร้อมทั้งได้ประเมินการทำงานที่ผ่านมาและเห็นพ้องร่วมกัน ที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านต่างๆให้ชัดเจนและจริงจังมากขึ้น  ทั้ง….ด้านการวางกำลังและการลาดตระเวนของกองกำลังติดอาวุธของทั้งสองฝ่ายตามแนวชายแดนร่วมกัน   …ด้านการผ่านเข้า - ออก ของคนและสินค้าข้ามแดน เพื่อร่วมกันป้องกัน สกัดกั้นและปราบปรามผู้ลักลอบนำพาคนเข้าเมืองและแรงงานผิดกฎหมาย  การค้ายาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมาย การค้าสัตว์ป่า พืชป่าและไม้หวงห้าม.     รวมทั้งเน้นย้ำ ความร่วมมือกันจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์มากขึ้น  ทั้งด้านแรงงาน  การต่อต้านการค้ามนุษย์  การแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ  การแก้ปัญหาการก่อการร้ายสากล โดยเฉพาะ ความร่วมมือกันแก้ปัญหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงไทย-ลาว โดยเห็นชอบให้ทั้งสองฝ่าย สกัดกั้นและปราบปราม หากปรากฎพบเห็นการเคลื่อนไหวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของทั้งสองประเทศ ในพื้นที่ของตนอย่างเคร่งครัด โดยให้ประสานแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

     จากนั้น ได้ลงนามร่วมกันในบันทึก การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย- ลาว ครั้งที่ 24   ซึ่งการขับเคลื่อนดำเนินงานความมั่นคงตามผลการประชุมร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในปี 2561 จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของความเป็นชายแดนแห่งสันติภาพ มิตรภาพ เสถียรภาพ ที่มีความสงบ มั่นคง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
กลับไป ด้านบน

Thaiza update: