ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ปู ส่งทนายร้องศาลคุ้มครอง งด-ชะลอขายบ้านโยธินฯทอดตลาด

ปู ส่งทนายร้องศาลคุ้มครอง งด-ชะลอขายบ้านโยธินฯทอดตลาด

นายนพดล หลาวทอง ทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีใหม่อีกครั้ง โดยในคราวนี้เป็นการขอให้ศาลปกครองคุ้มครองโดยสั่งให้กรมบังคับคดี งดหรือชะลอการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด นายนพดล กล่าวว่า การยื่นคำร้องขอฉบับใหม่นี้ เป็นการใช้สิทธิตามปกติซึ่งกฎหมาย ให้สิทธิไว้ เพราะคดีที่กระทรวงการคลังได้ออกคำสั่งที่ 1351/ 2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินจำนวนมากถึงสามหมื่นห้าพันล้านบาทเศษนั้น

เป็นการออกคำสั่งเรียกให้รับผิดโดยยังไม่ได้ผ่านกระบวนการพิสูจน์ความผิดโดยศาล แต่เป็นการใช้อำนาจของฝ่ายรัฐ อีกทั้ง พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ยังได้ใช้อำนาจหัวหน้า คสช. ออกคำสั่งตามมาตรา 44 ให้กรมบังคับคดี เข้าดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินของนางสาวยิ่งลักษณ์ ฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติ เพราะในคดีอื่นๆ

เมื่อฝ่ายบริหารใช้อำนาจรัฐออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้แล้ว ก็จะมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ทุกฝ่ายจะรอผลแห่งคำพิพากษา เมื่อเป็นที่ยุติอย่างไรจึงจะดำเนินการต่อไป เช่น ศาลพิพากษาให้ต้องรับผิดก็จะมีการยึดอายัดทรัพย์สินนำไปขายทอดตลาดเพื่อนำเงินที่ได้มาชดใช้ต่อไป แต่คดีนี้ กลับเลือกปฏิบัติโดยมีการกระทำการยึดเงินสดและอายัดทรัพย์สินไปก่อนที่จะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ดังนั้น นางสาวยิ่งลักษณ์ ฯ จึงได้ยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับพวกต่อศาลปกครอง เป็นคดีนี้

ที่ผ่านมานางสาวยิ่งลักษณ์ จึงได้ใช้สิทธิตามกฎหมาย ยื่นคำร้องขอต่อศาลปกครองให้คุ้มครองเป็นการชั่วคราว ด้วยการเพิกถอนการยึดอายัดทรัพย์สินไปโดยกรมบังคับคดี ซึ่งมีถึง37 รายการ โดยอาศัยคำสั่งหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ดังกล่าว ซึ่งต่อมาศาลสั่งยกคำร้อง

การยื่นคำร้องใหม่ครั้งนี้ ได้แสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ศาลเห็นว่า กรณีได้เข้าเงื่อนไขทั้งสามประการ ตามข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 แล้ว ที่ศาลจะสั่งทุเลาการบังคับฯ คือการคุ้มครองแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการชั่วคราว เงื่อนไขดังกล่าว คือ ประการแรก คำสั่งทางปกครอง ที่เรียกให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ฯ ชดใช้ความเสียหายนั้นน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้พิพากษาแล้วว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ฯ ไม่ได้กระทำผิดในส่วนของการดำเนินนโยบายจำนำข้าว เพราะได้ใช้ความระมัดระวังและมีมาตรการป้องกันอย่างดีแล้ว

แต่เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ ซึ่งคำสั่งที่เรียกให้ชดใช้ในคดีนี้นั้นอ้างความบกพร่องให้รับผิดในเรื่องจำนำข้าวเพียงอย่างเดียว ทำให้การคิดคำนวณค่าเสียหายที่เรียกให้นางสาวยิ่งลักษณ์ฯ ชดใช้เป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประการที่สอง หากให้คำสั่งทางปกครองมีผลบังคับต่อไป จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง จนยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง เพราะขณะนี้กรมบังคับคดีกำลังเตรียมการขายทอดตลาดกับทรัพย์สินที่ได้ยึดอายัดไป โดยเฉพาะบ้านพักอาศัยพร้อมที่ดินซึ่งมีบุตร และสามีกับเครือญาติพักอาศัยอยู่ ซึ่งหากขายทอดตลาดไปแล้ว หากภายหลังศาลพิพากษาว่านางสาวยิ่งลักษณ์ ฯ ไม่ได้กระทำผิด ก็ไม่อาจเรียกคืนบ้านพักพร้อมที่ดินซึ่งขายทอดตลาดไปแล้วได้ อันเป็นความเสียหายทั้งต่อตัวทรัพย์สิน และความเสียหายทางจิตใจของ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ฯ บุตร สามี และผู้คน ในครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ ฯ ได้ทำมาหากินมาโดยสุจริตตลอดชั่วอายุ โดยเฉพาะเป็นบ้านเกิดของบุตร ที่เจริญเติบโตมาจากบ้านหลังที่แม่กับพ่อได้ช่วยกันสร้างขึ้นมาจนปัจจุบัน และประการสุดท้าย การที่ศาลจะได้สั่งให้งดหรือชะลอการขายทอดตลาดทรัพย์สินของนางสาวยิ่งลักษณ์ ฯ ไว้ก่อน จนกว่าจะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ฯ กระทำผิดจริงหรือไม่นั้น จะไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่การบริการสาธารณะแต่อย่างใด

นางสาวยิ่งลักษณ์ ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากศาลปกครอง ที่จะให้การคุ้มครองเป็นการชั่วคราวด้วยการให้งดหรือชะลอการขายทอดตลาดไว้ก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุด ชี้ถูกชี้ผิดว่าเป็นอย่างไร เหมือนดังเช่นบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองจากศาล อันเป็นบทบัญญัติที่กฎหมายได้ให้การคุ้มครองตลอดมา ซึ่งกรณีของนางสาวยิ่งลักษณ์ ฯ นี้ ได้มีการปฏิบัติผิดแผกแตกต่างจากคดีอื่นโดยใช้อำนาจตามมาตรา 44 ให้กรมบังคับคดียึดอายัดเงินสดและทรัพย์สินต่างๆ ไปแล้วโดยไม่ชอบทั้งสิ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: