ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ปปช. โว ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นไทยดีขึ้น โอด โดนตัดคะแนน ปกปิดตรวจสอบคนใน


ปปช. โว ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นไทยดีขึ้น โอด โดนตัดคะแนน ปกปิดตรวจสอบคนใน

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ TI ประกาศค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ CPI ปี 2560 ที่ไทย ได้คะแนน 37 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 96 จาก180 ประเทศทั่วโลก. ว่า ไทยได้คะแนนดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาที่ได้ 35 คะแนน อันดับที่ 101 โดยการให้คะแนน TI พิจารณาจากแหล่งข้อมูล 9 แหล่งข้อมูล ซึ่งไทยได้คะแนนเท่าเดิม 2 แหล่ง คะแนนเพิ่มขึ้น 3 แหล่ง คะแนนลดลง 3 แหล่ง และอีก 1 แหล่งไม่ปรากฏคะแนน

โดยแหล่งข้อมูลที่ไทย ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน มี ๓ แหล่งข้อมูล คือ มุมมองของนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคสูงสุดในการทำธุรกิจ 5 ด้าน คือ 1.การคอร์รัปชัน 2.ความไม่มั่นคงของรัฐบาล/ปฏิวัติ 3.ความไม่แน่นอนด้านนโยบาย 4.ระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพ 5.โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ไม่เพียงพอว่าแต่ละปัจจัยเป็นอุปสรรคเพิ่มขึ้น เท่าเดิมหรือลดลง ซี่งคะแนนที่เพิ่มขึ้น น่าจะเป็นผลมาจากอียู มีความสนใจฟื้นความสัมพันธ์กับไทย การประเมินค่าความโปร่งใสโดยใช้หลักนิติรัฐ ซึ่งมีหลักการสำคัญ 4 ประการ คือ รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและถูกตรวจสอบได้ กฎหมายต้องเปิดเผย ชัดเจน มั่นคง ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน กระบวนการทางกฎหมายมีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และการตัดสินคดีต้องมีความเป็นธรรม มีจริยธรรม ซึ่งการที่ได้คะแนนสูงขึ้น น่าจะเป็นผลมาจากการประกาศจุดยืนของนายกรัฐมนตรีในการ ปราบปรามการทุจริต การเปิดทำการของของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษอย่างเป็นทางการ และการประเมินปัจจัยเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ต้องเกี่ยวกับคอร์รัปชัน การแทรกแซงของเจ้าหน้าที่รัฐในการดำเนินธุรกิจ การให้สินบนและสิ่งตอบแทนสำหรับพิจารณาสัญญาและขอใบอนุญาต

นายวรวิทย์ กล่าวว่า สำหรับแหล่งข้อมูลที่ไทย ได้คะแนนลดลงกว่าปีก่อนมี 3 แหล่งข้อมูล คือ การประเมินกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี คะแนนที่ลดลง น่าจะเป็นผลมาจากการวิเคราะห์กระบวนการทางการเมืองเป็นหลัก โดยแม้ว่ารัฐบาลสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบสังคม ทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติได้ผลดี แต่ขณะเดียวกันเรื่องการตรวจสอบกรณีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในรัฐบาล การเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดี การจำกัดสิทธิสื่อมวลชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ยังเป็นจุดอ่อน

นอกจากนี้ยังถูกตัดคะแนนความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ที่เป็นผลมาจากการแก้กฎหมายหลายฉบับ แต่การบังคับใช้ยังขาดประสิทธิภาพ และการวัดเกี่ยวกับความหลากหลายของประชาธิปไตย การถ่วงดุลของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ตลอดจนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: