ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

สนช.เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคณะสงฆ์ พ.ศ.2505

สนช.เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคณะสงฆ์ พ.ศ.2505

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณากฎหมายสำคัญ 2 ฉบับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ซึ่งเป็นการพิจารณา 3 วาระรวด ตั้งกรรมาธิการเต็มสภาโดยแก้ไข ให้การตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นพระราชอำนาจ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุม จากนั้น พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. …. ที่ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และการตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

     นอกจากนี้ ยังพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่ ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 4 ครั้ง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: