ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

สนช.นัดประชุม เตรียมเห็นชอบกกต.ชุดใหม่ พร้อมพิจารณากม.หลายฉบับ


สนช.นัดประชุม เตรียมเห็นชอบกกต.ชุดใหม่ พร้อมพิจารณากม.หลายฉบับ

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีคำสั่งนัดประชุมในเวลา 10.00 น. มีวาระสำคัญ คือ พิจารณาการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง 7 คน ซึ่งเป็นสัดส่วนจากคณะกรรมการสรรหา จำนวน 5 คน และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จำนวน 2 คน โดยผู้ได้รับเลือกจะต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่

นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญ 7 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ….ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่าย ตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….ร่างพระร่ชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: