ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ประยุทธ์ บินตรง เนปาล เข้าประชุมผู้นำ อ่าวเบงกอล

ประยุทธ์บินตรงเนปาล เข้าประชุมผู้นำ อ่าวเบงกอล

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาในการประชุมผู้นำ BIMSTEC ครั้งที่ 4 ว่า กรอบความร่วมมือ BIMSTEC กำลังเป็นที่สนใจของโลก ดังนั้น ไทยในฐานะประเทศผู้ริเริ่มก่อตั้ง BIMSTEC และมีบทบาทที่แข็งขันในเวทีนี้มาโดยตลอด 21 ปีที่ผ่านมา ยืนยันที่จะขับเคลื่อนการเชื่อมโยงประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศเอเชียใต้เข้าด้วยกัน         ขณะเดียวกัน ความสำเร็จของการประชุมครั้งนี้ จึงต้องอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ที่ร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่ภูมิภาคอ่าว เบงกอลที่มีสันติภาพ เจริญรุ่งเรือง และยั่งยืน โดยเสนอข้อคิดเห็น 5 ประเด็น คือ 1.การจัดลำดับความสำคัญของสาขาความร่วมมือ 14 สาขา ไทยเสนอความร่วมมือ ดังนี้ ความเชื่อมโยง/ การค้าการลงทุน /การปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน/ ความมั่นคง และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ไทยได้ให้ความสำคัญเพื่อการพัฒนาให้มีความยั่งยืนต่อเนื่อง และมีการติดตามผล เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ 2.“ความเชื่อมโยง” (Connectivity) นั้น เป็นนโยบายหลักภายในประเทศ โดยในกรอบของ BIMSTEC นั้น ต้องมีทั้งความเชื่อมโยงทางบก และทางทะเล ด้านความเชื่อมโยงทางบก ทั้งความเชื่อมโยงทางถนน โครงสร้างพื้นฐาน การอำนวยความสะดวกด้านกฎระเบียบ ความร่วมมือด้านโครงการพัฒนาด้านพลังงาน และดิจิทัล ซึ่งไทยจะเป็นผู้จัดทำแผนแม่บทด้านความเชื่อมโยง 3. ด้านการค้าการลงทุน หวังให้ BIMSTEC เป็นเขตการค้าเสรีที่สมบูรณ์ โดยเร่งลงนามความตกลงคั่งค้างที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 6 ฉบับ หรือการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ทำได้ง่าย เพื่อให้เกิดการไหลเวียนของคน พลังงาน สินค้าและบริการ ทำให้อนุภูมิภาคเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและอุปทานของโลก win – win สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและลดการแข่งขันระหว่างกัน ทำให้แข็งแกร่งและมีอำนาจต่อรองกับนอกภูมิภาคมากขึ้น 4. BIMSTEC มีความโดดเด่นเรื่อง “คน” คือหัวใจสำคัญของการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ซึ่งไทยให้ความสำคัญมาโดยตลอด การปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน เป็นหัวใจของทุกเสาความร่วมมือ เพื่อให้ BIMSTEC บรรลุเป้าหมาย “การเป็นประชาคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และ 5.ด้านความมั่นคง โดยการผลักดันอย่างแข็งขันของอินเดีย ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และความสุขของประชาชน หวังว่าจะสามารถลงนามในอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านอาญา ซึ่งไทยยินดีที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการประชุมประจำปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก ครั้งที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: