ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นายกฯ ใช้ ม.44 ตั้ง สนธยา เป็นนายกฯ เมืองพัทยา

นายกฯ ใช้ ม.44 ตั้ง สนธยา เป็นนายกฯ เมืองพัทยา

 

มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบห่งชาติ (คสช) ที่ 15/2561 เรื่องการแก้ไขปัญหาระบบบริหารราชการเมืองพัทยา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง 4 ข้อ ประกอบด้วย

     1. ให้ พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตำแหน่งนายกเมืองพัทยา

     2. ให้ยกเลิกคำสั่งในข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2560 เรื่องการแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และให้ใช้ข้อความนี้ “ข้อ 2 ให้นายสนธยา คุณปลื้ม เป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกิน 4 คน ตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้งตามมาตรา 46 และมาตรา 48 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ทั้งนี้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งเลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น”

     3. ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีอาจเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้

     4. คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: