ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ป.ป.ส. ย้ำดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ชี้ ทำผิดรับโทษ 3 เท่า

 ป.ป.ส. ย้ำดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ชี้ ทำผิดรับโทษ 3 เท่า

       นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดปล่อยปละละเลย หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย และทางอาญาโดยทันที และกรณีมีการกล่าวหา ร้องเรียน หรือสงสัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยทันที จากนั้น เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับแจ้งผลการสอบสวนทางวินัยแล้ว ต้องพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ดำเนินการ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระทำผิดวินัย ด้วย

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. มีแนวทางการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำความผิด หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่แล้ว ซึ่งหากพบการกระทำเข้าข่ายดังกล่าว จะต้องรับโทษ 3 เท่าของโทษที่กำหนดไว้ โดยการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ แยกออกเป็น 3 ลักษณะหรือพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐและบทลงโทษ ดังนี้

กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเสียเอง ในข้อหาผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย รวมถึงสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายามกระทำความผิดข้อหาดังกล่าว หรือยักย้าย ซ่อนเร้น ทำลาย หรือรับทรัพย์สิน ที่มีคำสั่งยึดหรืออายัด หรือที่รู้ว่าจะถูกยึดหรืออายัด ต้องรับโทษ 3 เท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด โดยเรียกรับเงินหรือทรัพย์สิน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดในข้อหาผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ต้องรับโทษ 3 เท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เจ้าหน้าที่รัฐผู้ใด กระทำการสนับสนุนหรือช่วยเหลือ, จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือให้ความสะดวก, รับเงิน ทรัพย์สิน, คบค้าสมาคมเป็นอาจิณ กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด หรือประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในความผิดฐานผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ หรือศาล ให้ถือว่า “เจ้าหน้าที่รัฐนั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด” ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยโดยทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: