ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด วิธีการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ


 


ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด วิธีการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ


 


          คำร้องนี้ยื่นโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญมาตรา 231(1) ให้ศาลพิจารณาว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.หรือ "กฎหมายเลือกตั้ง" มาตรา 128 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา 91 หรือไม่


 


          ล่าสุดองค์คณะของศาลรัฐได้ทำความเห็นส่วนตนเป็นหนังสือ พร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุม และได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า บทบัญญัติของกฎหมายเลือกตั้ง มาตรา 128 มีหลักการเกี่ยวกับกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณและคิดอัตราส่วนของ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เพื่อให้ได้จำนวนครบ 150 คน แม้มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 91 แต่ก็เป็นเพียงการกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ เพื่อให้ได้รายชื่อครบจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนด และกำหนดวิธีการคิดคำนวณในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อให้ครบ 150 คนได้ ดังที่ปรากฏรายละเอียดตามมาตรา 128 วรรคต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 วรรคหนึ่งและวรรค 3 จึงวินิจฉัยว่า มาตรา 128 ของกฎหมายเลือกตั้ง ไม่ได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 91


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: