ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

กทม.ตักบาตรพระสงฆ์ 68รูปวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


กทม.ตักบาตรพระสงฆ์ 68รูปวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


    นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้น ที่หน้าหน้าศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนครฯ โดยภายในงาน มีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมงาน


    รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่า กิจกรรมที่ทาง กรุงเทพมหานครจัดขึ้น มีทั้งงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-17 ก.ค. 62 โดยภายในงานทีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ระหว่างวันที่ 10-15 ก.ค. 62 เวลา 14.00 – 15.00 น. ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 13 "กัณฑ์นครกัณฑ์" ซึ่งเป็นกัณฑ์สุดท้ายของการเทศน์มหาชาติ และในเช้าวันนี้จะพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 68 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562


    สำหรับวันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ด้วยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ ประการแรก เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 โดยมีใจความสําคัญคือ อริยสัจ 4 อันหมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ประการที่สอง เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก และประการสุดท้าย เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จึงเป็นการสมควรที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจและน้อมนําหลักธรรม มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน


    ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ลด ละ เลิกอบายมุข รวมทั้งดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: