ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ เตรียมแถลงต่อรัฐสภา 25 ก.ค.62 นี้


นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เตรียมแถลงต่อรัฐสภา 25 ก.ค.2562 นี้ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้ประชาชนให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ มีศักยภาพในการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21


 


การบริหารราชการในช่วง 4 ปี ยึดหลักการสำคัญ 4 ประการคือ
1.น้อมนำปฐมพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นหลักในการบริหารประเทศ
2.ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
4. บูรณาการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาต่างๆ ในลักษณะประชารัฐเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้วาหน้าอย่างยั่งยืน และทำให้ประชาชนคนไทยมีความมั่นคง อยู่ดีมีสุขโดยวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ "มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21" อันมีนโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน


1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2.การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3.การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5.การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามาถในการแข่งขันของไทย
6.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงทุกวัย
9.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10.การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

12.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม


 


นโยยายเร่งด่วน 12 ด้าน
1.การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
2.การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและการพัฒนานวัตกรรม
5.การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8.การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
9.การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
10.การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11.การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12.การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยนโยบายเกี่ยวกับ กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรทางการแพทย์ถูกบรรจุในนโยบายเร่งด่วนข้อที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและการพัฒนานวัตกรรม โดยระบุว่า "...เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกําหนดกลไกการดําเนินงาน ที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด"


 


ทั้งนี้คาดว่างบประมาณประจำปีจะอยู่ในระดับเฉลี่ยประมาณ 3.3 ล้านล้านบาท ซึ่งรัฐบาลต้องเร่งรัดพัฒนาการจัดเก็บภาษีของรัฐให้มีความครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้ แผนงานหรือโครงการใดที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นการ วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว รัฐบาลจะพิจารณาใช้จ่ายจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ ทั้งในส่วนของเงินกู้และการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศ รวมทั้ง พิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: