ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นายกฯ ร่ายยาวแถลงนโยบายรัฐบาล นานเกือบ 2 ชั่วโมง


ที่หอประชุมทีโอที มีการประชุมรัฐสภา โดยวาระสำคัญคือการแถลงนโยบายรัฐบาล นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะรัฐมนตรี จากนั้นิเวลา 09.50 น.พล.อ.ประยุทธ์ เริ่มแถลงนโยบาย โดยอ่านตามเอกสารนโยบายที่ได้ส่งให้กับสมาชิกรัฐสภา ใน 12 นโยบายหลัก ได้แก่


1.ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์


2.สร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ


3.ทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม


4.การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก


5.การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย


6.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค


7.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐากราก


8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย


9.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม


10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน


11.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ


12.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรมพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ส่วน นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน นั้นได้แก่


1.แก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน


2.ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน


3.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก


4.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และพัฒนานวัตกรรม


5.การยกระดับศักยภาพของแรงงาน


6.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต


7.การเตรียมมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21


8.การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา


9.การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้


10.การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน


11.การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย


12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ


ทั้งนี้ นายกฯ ใช้เวลาในการแถลงนโยบายรัฐบาลเป็นเวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 52 นาทีข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: