ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นายกฯ ร่ายยาวแถลงนโยบายรัฐบาล นานเกือบ 2 ชั่วโมง

ที่หอประชุมทีโอที มีการประชุมรัฐสภา โดยวาระสำคัญคือการแถลงนโยบายรัฐบาล นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะรัฐมนตรี จากนั้นิเวลา 09.50 น.พล.อ.ประยุทธ์ เริ่มแถลงนโยบาย โดยอ่านตามเอกสารนโยบายที่ได้ส่งให้กับสมาชิกรัฐสภา ใน 12 นโยบายหลัก ได้แก่

1.ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

2.สร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ

3.ทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม

4.การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

5.การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย

6.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

7.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐากราก

8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย

9.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม

10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

11.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

12.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ส่วน นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน นั้นได้แก่

1.แก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน

2.ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก

4.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และพัฒนานวัตกรรม

5.การยกระดับศักยภาพของแรงงาน

6.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

7.การเตรียมมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

8.การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา

9.การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

10.การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

11.การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ นายกฯ ใช้เวลาในการแถลงนโยบายรัฐบาลเป็นเวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 52 นาที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: