ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

มติ ก.ต. ตั้ง ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ขึ้นนั่ง ปธ.ศาลฎีกา คนที่ 45 มีผล 1 ต.ค. 62


 


มติ ก.ต. ตั้ง ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ขึ้นนั่ง ปธ.ศาลฎีกา คนที่ 45 มีผล 1 ต.ค. 62


 


          วันนี้ (31 ก.ค. 62) ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีมติเอกฉันท์แต่งตั้งนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รองประธานศาลฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 45 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป


 


          สำหรับประวัติของนายไสลเกษ วัฒนพันธ์ นั้น เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2497 สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts) มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในศาลยุติธรรม อาทิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา


 


          นอกจากนี้ ก.ต. ยังมีมติแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในศาลยุติธรรมอีกหลายตำแหน่ง เช่น แต่งตั้งนายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ นางเมทินี ชโลธร ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา นายประทีป ดุลพินิจธรรมา ประธานแผนกคดีภาษีอากรในฎีกา ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา นายนพพร โพธิรังสิยากร ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว้างประเทศในศาลฎีกาดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา นายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์ ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา นายประมวญ รักศิลธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา นายอธิป จิตต์สำเริง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา นางวาสนา หงส์เจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา นายพศวัจณ์ กนกนาก ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา และนายนิพันธ์ ช่วยสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: