ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

อธิบดีสถ. ระบุ ผู้ที่รับเบี้ยผู้สูงอายุปี60ให้ลงทะเบียนภายในพ.ย.

ข่าวด่วนวันนี้ เมื่อวันที่ 22 ต.ค. นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทย ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553

     ซึ่งตามระเบียบทั้ง 2 ฉบับนั้นกำหนดให้ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และคนพิการ ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณถัดไป ด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ที่ตนมีภูมิลำเนา หรือสถานที่อื่นที่อปท. กำหนด และเพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปตามทิศทางเดียวกัน จึงให้ อปท. ดำเนินการจัดให้มีการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในที่พื้นที่นั้นๆ โดยเคร่งครัด ภายในเดือน พ.ย. และ ให้อปท.อนุโลมใช้แบบคำของลงทะเบียนแบบเดิม และรับลงทะเบียนทั้งวัน เวลาราชการและวันหยุดราชการด้วย


     นายจรินทร์ กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้อื่น ยื่นลงทะเบียนแทนได้ สำหรับผู้พิการ ขอให้ยื่นลงทะเบียนด้วยตนเอง กรณีที่ผู้พิการเป็นผู้เยาว์ ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล ยื่นคำขอโดยแสดงหลักฐานความป็นผู้แทนดังกล่าว สำหรับผู้พิการกรณีอื่น ที่ไม่สามารถยื่นคำขอได้ด้วยตนเองได้ ให้ผู้ดูแลยื่นคำขอโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ

     แต่จะต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย ส่วนผู้มีสิทธิจะได้รับเงินตั้งแต่ ต.ค.2559 จนถึงก.ย. 2560 หากมีการย้ายภูมิลำเนา สิทธิ์ก็ยังคงได้รับเงินจาก อปท.ที่เดิม และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ให้ต่อเนื่องในการรับเบี้ยดังกล่าวในปีงบประมาณ 2561 ผู้มีสิทธิต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอที่ภูมิลำเนาใหม่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือภายใน พ.ย.59


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: