ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ชาวประมงพื้นบ้านบ้านบ่ออิฐ นำเรือขึ้นฝั่งหยุดทำการประมง หลังกรมอุตุเตือน พายุปาบึก เข้าอ่าวไทย

ชาวประมงพื้นบ้านบ้านบ่ออิฐ นำเรือขึ้นฝั่งหยุดทำการประมง หลังกรมอุตุเตือน  พายุปาบึก เข้าอ่าวไทย

     วันนี้ 2 มกราคม 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรื่อง พายุ “ปาบึก” (PABUK) ฉบับที่ 7 (5/2562) พำยุโซนร้อน “ปำบึก” (PABUK) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง โดยมีศูนย์กลำงอยู่ที่ละติจูด 6.1 องศำเหนือ ลองจิจูด 108.7 องศำตะวันออก ควำมเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลำงประมำณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทำงทิศ ตะวันตกด้วยควำมเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวน และเคลื่อนลงอ่าวไทยในช่วงวันที่ 2-3 มกราคม 2562 โดยจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562 ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชำชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักถึงหนักมำกไว้ด้วย

โดยมีผลกระทบดังนี้ ในช่วงวันที่ 3-4 มกราคม 2562 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงแห่งบริเวณจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีนครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส กระบี่ ตรัง และสตูล ในช่วงวันที่ 4-5 มกราคม 2562 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส ระนอง พังงำ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่ำวไทยและทะเลอันดำมันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดำมันมีคลื่นสูง ประมำณ 2 เมตร ขอให้ประชำชนที่อำศัยอยู่บริเวณชำยฝั่งภำคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรำยจำกคลื่นลมแรงที่พัดเข้ำหำฝั่ง ชำวเรือควรเดินเรือ ด้วยควำมระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่ำวไทยงดออกจำกฝั่งจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2562 ขอให้ประชำชนติดตำมข้อมูลข่ำวพยำกรณ์อำกำศ และประกำศเตือนภัยได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยำhttps://www.tmd.go.th หรือสำยด่วน พยำกรณ์อำกำศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะเดียวกัน ชาวประมงพื้นบ้านที่บ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ได้นำเรือประมง ที่อยู่ในพื้นที่ขึ้นเก็บบนฝั่งบริเวณชายหาดบ่ออิฐ หลังคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงขึ้และจะต้องหยุดทำการประมงจนกว่าจะพ้นฤดูมรสุมประมาณกลางเดือนมกราคม 2562 หรือจนกว่าคลื่นลมจะสงบ เนื่องจากไม่ต้องการออกไปเสี่ยงทั้งคลื่นทั้งลมและทั้งฝนที่มีกำลังแรงและ อาจจะต้องเจอกับพายุอีกด้วย ซึ่งอาจเกิดอันตรายคลื่นซัดเรือจมและเสียชีวิตได้

โดยชาวประมงพื้นบ้านได้ร่วมด้วยช่วยกันนำเรือขึ้นจากทะเลมาไว้บนชายหาดบ้านบ่ออิฐ โดยใช้เครื่องกว้านเป็นเครื่องทุ่นแรงดึงเรือขึ้นมา ตามรางไม้ที่วางเรียงขึ้นมาจากทะเลจนถึงจุดที่จะจอดเรือ หลังจากนั้นก็จะเก็บเครื่องมือประมงวางเรียงไว้บนเรือและใช้ผ้าใบคลุม รวมทั้งเครื่องยนต์เรือด้วย เนื่องจากอาจจะต้องใช้อีกหลายวันจึงจะได้ออกเรืออีกครั้ง หากคลื่นลมลดความรุนแรงลง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: