ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

พระราชดำรัสของในหลวงร.9 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ ที่คนไทยไม่มีวันลืม


 พระราชดำรัสที่คนไทยไม่มีวันลืม ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ ของในหลวงร.9 ที่สถิตอยูในดวงใจ


วันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล คือ วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จขึ้นครองราชย์ และวันฉัตรมงคลเป็นวันครบรอบ แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


      พิธีบรมราชาภิเษก หมายถึง พระราชพิธีในการสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ หรือพิธีที่จัดขึ้นเพื่อรับรองฐานะความเป็นประมุขของรัฐอย่างเป็นทางการ


     ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493ได้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันนั้น ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”


      นับแต่วันนั้นถึงวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการในการทรงครองแผ่นดิน “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นผลประจักษ์ชัดว่า ประชาชนของพระองค์มีความปลื้มปีติโสมนัสอย่างยิ่ง ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความผาสุกมากขึ้น คนในชนบทมีความรู้ความเข้าใจในการทำมาหาเลี้ยงชีพดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น เข้าใจใช้ชีวิตอย่าง “พอเพียง” ประชาชนสำนึกรู้เองว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งใด พระราชทานเพื่ออะไร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงเป็นที่รักเคารพและบูชาของประชาชนชาวสยามทุกหมู่เหล่า และประชาชนทราบดีว่า การทรงเสียสละพระราชกิจส่วนพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชน คือ “ความสุขพระราชหฤทัย” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


 


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: